Privacyverklaring JCV

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij ons als sportvereniging om aan te tonen dat wij aan de privacyregels voldoen. Wij als JCV zijnde, willen een bijdrage leveren aan deze verantwoordingsplicht en dus meewerken aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.


De wet AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens wij zullen ons hier zoveel mogelijk aan houden.

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

In dit kader hebben wij een AVG-verklaring ontvangen waarin staat dat wij het AVG-programma hebben doorlopen van de stichting AVG voor verenigingen, zoals die voortvloeien uit de algemene gegevensbescherming. Het doorlopen van dit programma geeft aan dat wij als bestuur kennis beschikken over de materie van de AVG en dat wij naar eer en geweten aan de wet zullen voldoen, Deze verklaring is voor alle leden ten alle tijden opvraagbaar.

JCV zal onderstaande privacy bepaling respecteren.

 • JCV zal uw lidmaatschapsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email en bankrekeningnummer) verwerken en opnemen in één of meer bestanden. Deze bestanden zijn alleen voor JCV beschikbaar en zullen daarbuiten niet gebruikt worden.
 • De persoonsgegevens worden geregistreerd in een, door wachtwoord beveiligde, ledenadministratie en boekhoudsysteem. Ook worden de gegevens gebruikt voor de aanmelding bij de tafeltennisbond NTTB.
 • Het doel van de verwerking van uw gegevens is het door JCV bijhouden van een ledenbestand, aanmelding bij de NTTB en het kunnen incasseren van de contributie.
 • De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult op het aanmeldingsformulier bij het aangaan van het lidmaatschap.
 • Door het aangaan van het lidmaatschap, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijk toestemming aan JCV voor het doen van aan u persoonlijk mailings voor evenementen en uitnodigingen voor de ALV, van JCV.
 • Indien u geen prijs stelt op het door of namens JCV doen van aan u persoonlijk gerichte mails, kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van JCV
 • U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een mail te sturen naar de secretaris.

Gebruik van foto’s

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen foto’s die tijdens een evenement gemaakt zijn, worden gepubliceerd op de website van de vereniging, lokale en/of regionale nieuwsbladen en social-media. Wanneer u dit om welke reden dan ook liever niet heeft respecteren wij deze keuze en kunt u schriftelijk of via mail uw bezwaar aangeven.