ALV

Zoals wettelijk is vastgelegd, kent JCV de volgende organen:

  1. de algemene ledenvergadering
  2. het bestuur
  3. de kascommissie

De algemene ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de leden van JCV. De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. De algemene ledenvergadering komt minimaal één keer per jaar bijeen (volgens de wet verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar). Belangrijke besluiten worden voorgelegd aan de ALV, zoals de aanstelling van een nieuw bestuur, het verlenen van decharge en het wijzigen van statuten. Alle leden zijn stemgerechtigd en kunnen hun stem uitoefenen op de ALV.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, maar vooral ook voor het opstellen van beleid voor de korte en lange termijn.
Tijdens de ALV legt het bestuur aan de aanwezige leden verantwoording af over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Naast deze verantwoording geeft het bestuur ook inzicht in het te voeren beleid voor het komende jaar.
De verantwoording bestaat in ieder geval uit:

  • de begroting;
  • het jaarverslag;
  • de jaarrekening.

Indien de algemene ledenvergadering tevreden is over het presteren van het bestuur, besluit zij om decharge te verlenen. Dit houdt in dat het bestuur goedkeuring heeft gekregen over het gevoerde beleid (het bestuur kan niet meer aansprakelijk worden gesteld door de vereniging voor haar bestuur over de voorgaande periode). 

Klik hier om te zien wie het bestuur van JCV vormen.

Een vereniging is niet verplicht haar financiële gegevens openbaar te maken. Alle leden hebben uiteraard wel het recht om inzicht te hebben in de financiële positie. Als je de financiële stukken wil ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat.